ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการขนส่งทางบก ประกาศเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

กรมการขนส่งทางบก ประกาศเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

นางประภาพรรณ พิพัฒนสมพร ขนส่งจังหวัดลพบุรี แจ้งว่า กรมการขนส่งทางบก ประกาศเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่พิการเนื่องจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน (ฟรี) โดยคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่น หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ และไม่เป็นผู้ที่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ของกรมการขนส่งทางบก

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ได้กา บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นที่ทางราชการออกให้ บัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะความพิการอย่างชัดเจน รูปถ่ายแสดงสภาพอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี) รูปถ่ายแสดงสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักผู้พิการ (กรณีขอรถนั่งไฟฟ้า) และประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือเอกสารหลักฐานยืนยันหรือระบุโดยแพทย์และมีตราประทับของสถานพยาบาลไว้อย่างชัดเจนว่าความพิการของผู้พิการมีสาเหตุมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ผู้พิการที่ประสงค์จะขอรับอุปกรณ์ สามารถยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี เลขที่ 70 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-771108 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221205174436280

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More