ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข 222 สาย อำเภอพังโคน – จังหวัดบึงกาฬ ตอน อำเภอศรีวิไล – จังหวัดบึงกาฬ แล้วเสร็จ เชื่อมโยงโลจิสติกส์ภาคอีสาน – สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 เติมเต็มโครงข่ายการคมนาคมขนส่งภูมิภาคอาเซียน

กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข 222 สาย อำเภอพังโคน – จังหวัดบึงกาฬ ตอน อำเภอศรีวิไล – จังหวัดบึงกาฬ แล้วเสร็จ เชื่อมโยงโลจิสติกส์ภาคอีสาน – สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 เติมเต็มโครงข่ายการคมนาคมขนส่งภูมิภาคอาเซียน

กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข 222 สาย อำเภอพังโคน – จังหวัดบึงกาฬ ตอน อำเภอศรีวิไล – จังหวัดบึงกาฬ แล้วเสร็จ

เชื่อมโยงโลจิสติกส์ภาคอีสาน – สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 เติมเต็มโครงข่ายการคมนาคมขนส่งภูมิภาคอาเซียน

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข 222 สายอำเภอพังโคน – จังหวัดบึงกาฬ ตอน อำเภอศรีวิไล – จังหวัดบึงกาฬ ระหว่าง กม. ที่ 97+500 – 113+400 รวมระยะทาง 15.9 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอศรีวิไล – อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ แล้วเสร็จ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวประเทศไทย – สปป.ลาว – เวียดนาม – จีน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 222 สายอำเภอพังโคน – จังหวัดบึงกาฬ ตอน อำเภอศรีวิไล – จังหวัดบึงกาฬ เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม – โลจิสติกส์ ASEAN Connectivity สร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่ กม. 97+500 – 113+400 มีระยะทาง 15.9 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลชมพูพร อำเภอศรีวิไล ถึง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีรูปแบบการดำเนินการก่อสร้างเป็นการขยายความกว้างของคันทางจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ความกว้างของช่องจราจร 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร รวมทั้งได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เว้นแบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบยกและแผงกั้นถนนคอนกรีต (Concrete Barrier) เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะเขตทางที่มีอยู่ให้เหมาะสมและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง โดยใช้งบประมาณ 544,265,000 บาท
ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างดังกล่าวจะช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อีกทั้งเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายการขนส่งระหว่างประเทศไทยด้านจังหวัดบึงกาฬ ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ผ่านไปยังเมืองปากชัน แขวงบอลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ เพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/62345

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More