ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง กำหนดการทดสอบความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัย (Subject Matter Expertise : SME Test) ประจำปี 2566

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง กำหนดการทดสอบความเชี่ยวชาญของครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัย (Subject Matter Expertise : SME Test) ประจำปี 2566

Post Content

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/