ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จังหวัดตรัง สำรวจสถานภาพแนวปะการัง ด้วยวิธี Manta-tow technique ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จังหวัดตรัง สำรวจสถานภาพแนวปะการัง ด้วยวิธี Manta-tow technique ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง ในการดำเนินการสำรวจสถานภาพแนวปะการัง ด้วยวิธี Manta-tow technique ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จำนวน 2 สถานี คือ เกาะเชือก และเกาะกระดาน

สืบเนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรปะการังมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก จากทั้งกิจกรรมของมนุษย์และธรรมชาติ จำเป็นต้องติดตามสถานภาพแนวปะการังให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่แนวปะการังได้มากที่สุด สอดคล้องกับสถานภาพปะการังที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำหรับการเก็บข้อมูลโดยวิธีการ Manta-tow technique เป็นการสำรวจสถานภาพแนวปะการังระดับกว้าง ๆ แต่ครอบคลุมพื้นที่แนวปะการังทั้งหมด สามารถศึกษาการปรับตัวของแนวปะการังจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่แนวปะการังที่มีความสำคัญต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221208094341159

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More