ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดแพร่ประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ 5

จังหวัดแพร่ประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ 5

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ครั้งที่ 5 โดยนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ และมีคณะทำงานฯเข้าร่วมประชุม

นางเมตตา อนุศาสนกุล สถิติจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จ้างมหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) กิจกรรมการจัดทำบัญข้อมูลภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางระดับกรม และส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดจัดทำบัญชีข้อมูลสำคัญ เพื่อตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร การพัฒนาจังหวัดหรือประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญที่ผู้บริหารให้ความสนใจ(Pain Point ) โดยมีคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน เพื่อนำมาสร้างเป็นระบบบัญชีข้อมูลในรูปแบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมฯครั้งนี้ อาจารย์ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรยายให้ความรู้เรื่องการส่งสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ รายงานปัญหาอุปสรรค และนำเสนอการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดแพร่ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดแพร่ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221208114747238

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More