ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มทร.ศรีวิชัย ร่วมโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่ม ราชมงคล

มทร.ศรีวิชัย ร่วมโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่ม ราชมงคล

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมติดตามทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM) ปีที่ 2 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) คณะกรรมการโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ

การกำกับติดตามหลักสูตร Premium course ในครั้งนี้ ประกอบด้วยหลักสูตร สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรสาขาระบบวิชาโทรคมนาคมและเครือข่าย หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการโรงแรมและบริการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และการจัดโครงการครั้งการมีการเสวนากลไกยกระดับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Premium course แบบเข้มข้นอีกด้วย ณ ห้องประชุมสมิหลา มทร.ศรีวิชัย สงขลา

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221208110506224

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More