ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเพชรบุรี รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ให้สังคมตระหนักและร่วมกันป้องกันและขจัดความรุนแรงให้หมดสิ้นไป

จังหวัดเพชรบุรี รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ให้สังคมตระหนักและร่วมกันป้องกันและขจัดความรุนแรงให้หมดสิ้นไป

วันนี้ (9 ธ.ค.65) เวลา 08.00 น. ณ บริเวณตลาดนัดวัดพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาด นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชน ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว 

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติรับรองให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” สำหรับประเทศไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ให้สังคมได้ตระหนักและร่วมกันป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีให้หมดสิ้นไป ในปี 2565 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขับเคลื่อนการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยการสร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 กระตุ้นการสร้างสัมพันธภาพการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว ส่งเสริมบทบาททุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลังยุติปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ ได้มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรง และการแสดงบทบาทสมมุติ หัวข้อ “ความรุนแรงระงับได้ หากทุกคนช่วยกัน” ให้คนในสังคมตระหนักรู้ รับรู้สาเหตุ ปัจจัย และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221209095453526

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More