ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศอ.บต. หนุนเลี้ยงแพะให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจชายแดนใต้ เตรียมยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลแบบครบวงจร พร้อมดันสู่ตลาดโลกมุสลิม

ศอ.บต. หนุนเลี้ยงแพะให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจชายแดนใต้ เตรียมยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลแบบครบวงจร พร้อมดันสู่ตลาดโลกมุสลิม

แพะเป็นสัตว์สำคัญทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากมีวิธีการเลี้ยงและจัดการง่ายมีวงจรในการเลี้ยงสั้นประกอบกับต้นทุนในการเลี้ยงต่ำ จึงคืนทุนได้เร็วใช้เวลาในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์สั้น ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาได้ให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมจนมีโครงการด้านแพะหลายโครงการตั้งแต่การพัฒนาพัฒนาพันธุ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม การพัฒนาด้านอาหาร การรักษา การตลาด ทำให้เกษตรกรมีความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงแพะในระดับการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้ ในขณะที่ความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสูงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2565 ปริมาณความต้องการจำนวน 410,200 ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศมาเลเซีย แต่การผลิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตได้จำนวน 258,575 ตัว ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากการเลี้ยงแพะในพื้นที่ยังไม่เป็นการเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรม แต่เป็นการเลี้ยงเฉพาะเกษตรกรบางกลุ่มที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น หากต้องการเพิ่มประชากรแพะให้มากขึ้น ต้องมีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่มุสลิมด้วย พร้อมกันนั้นจะต้องส่งเสริมการเลี้ยงแพะแบบครบวงจรและพัฒนาระบบการเลี้ยงให้ปลอดภัย รวมทั้งถูกหลักศาสนาอิสลามจะทําให้สามารถผลิตแพะได้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อแพะให้เป็นอุตสาหรรมฮาลาล โดยในปัจจุบันอาหารฮาลาลได้รับความสนใจมากขึ้นจากผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม เนื่องจากอาหารฮาลาลจะเน้นความสะอาดความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร นอกจากนั้นมุสลิม ยังสามารถบริโภคได้อย่างไม่ต้องวิตกกังวล

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เล็งเห็นความสำคัญ จึงขออนุมัติหลักการภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) และมีมติเห็นชอบโครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. ดำเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเป็นการนำร่องและขยายผลสู่การเลี้ยงแพะในระยะถัดไป ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตร สถาบันการศึกษา สหกรณ์ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเลี้ยงแพะแบบครบวงจรเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจทางด้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการผลิตแพะให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่และตลาดต่างประเทศพร้อมส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง

ช้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More