ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT จัดงานสัมมนาสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ประจำปี 2565 (ATO Seminar 2022)

CAAT จัดงานสัมมนาสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ประจำปี 2565 (ATO Seminar 2022)

CAAT จัดงานสัมมนาสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ประจำปี 2565 (

CAAT จัดงานสัมมนาสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ประจำปี 2565 (ATO Seminar 2022)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดงานสัมมนาสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ประจำปี 2565 (ATO Seminar 2022) เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม CATC5 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมประมาณ 162 ท่าน

งานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันด้านการบินทุกประเภท ซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Flying Training Organisation: FTO) สถาบันฝึกอบรมด้านนายช่างภาคพื้นดิน (Maintenance Training Organisation: MTO) สถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Training Organisation: ATCTO) ที่ได้รับการรับรองแล้ว และสถาบันฝึกอบรมที่อยู่ในกระบวนการการขอรับรองได้รับทราบถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฝึกอบรมด้านการบินรวมทั้งกฎระเบียบใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับข้อบังคับ TCAR  (Thailand Civil Aviation Regulation) ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2566 รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่าง ๆ ของการดำเนินการฝึกอบรมจากสถาบันฯ ในหนึ่งปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ นำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร บุคลากร และสถาบันฯ ในอนาคต โดยเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการบินและการบินพลเรือนสัญจร (Civil Aviation Networking and On-site Visiting) ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร คือปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริการเพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินที่ยั่งยืน โดยมีรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรให้มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Collaboration)

ในโอกาสนี้ ยังได้ทำพิธีมอบใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบินที่ได้รับการรับรองภายในปี 2565 จำนวน 2 สถาบันได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้รับการรับรองเป็น MTO แห่งที่ 4 และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการรับรองเป็น ATCTO แห่งที่ 2 ของประเทศไทยอีกด้วย

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/