ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ยลวิถีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี รองรับฤดูกาลท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ยลวิถีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี รองรับฤดูกาลท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดป้ายชุมชนคุณธรรมบ้านเชียง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปี 2565 โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชน ยลวิถีชุมชนคุณธรรมฯบ้านเชียงครั้งนี้ เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ส่งเสริมการนำ Soft Power เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวของไทยเพื่อฟื้นฟูวิกฤตโควิด-19 ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมบ้านเชียง ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกปี 2535 จนถึงปัจจุบันชุมชนโดยรอบยังคงรักษาเอกลักษณ์ชุมชนเป็นต้นแบบพลังบวร ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนที่เข้มแข็ง โดยจะประสานความร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดเส้นทางเชื่อมการท่องเที่ยวทั้งเส้นทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการยกระดับประเพณีท้องถิ่น

การเปิดตัวชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี 10 จังหวัดปีที่ผ่านมาแม้ยังเกิดวิกฤติโควิด-19 แต่สามารถสร้างรายได้กว่า 200 ล้านบาท การเปิดตัวโครงการปี 2565 ชชหลังการเปิดประเทศ จึงตั้งเป้าหมายสร้างรายได้อีก 3 เท่าตัว หรือกว่า 600 ล้านบาท

สำหรับชุมชนบ้านเชียง ถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งการรวมพลังเครือข่ายวัฒนธรรมไทพวน มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทอผ้าย้อมคราม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบึงนาคำ วัดสันติวนาราม การทำเครื่องปั้นดินเผาและเขียนสีลวดลายบ้านเชียงและศาสนสถานที่สวยงาม อีกทั้งยังมีโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More