ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA จัดการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการภายใต้ (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

DGA จัดการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการภายใต้ (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดการประชุมชี้แจง  (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการภายใต้ (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนฯ และ นางสาวเพ็ญแข จันทร์สว่าง  ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ มาเล่าให้ฟังถึง แนวทางการเตรียมความพร้อมการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ เพื่อให้หน่วยงานมีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลบรรลุตามเป้าหมาย
 
ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่มีความประสงค์ในการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อข้อรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท่านสามารถจัดส่งรายละเอียด

โครงการผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำคำของบประมาณและติดตามข้อมูล แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (Submission and Monitoring System of Digital Government Integrated Budget Plan) หรือ ระบบ DGI-Budget ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2565

รับชมประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนฯ ย้อนหลังคลิก

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)