ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous
Next

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน Theme หลัก “Good Governance in Digital Era: ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
 
โดย ดร.สุพจน์ ได้เล่าให้ฟังถึง แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล รวมถึง (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 2570 เพื่อให้ทราบถึงบทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากร ซึ่งที่ผ่านมา สถาบัน TDGA โดย DGA มีความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย ภาควิชาการ หรือภาคเอกชน ขยายขอบเขตการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลในการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐทุกกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดผู้นำดิจิทัลในองค์กร (Change Agent) เป็นต้น
 
นอกจากนี้ ได้ยกตัวอย่างความร่วมมือและบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนการผลักดันหน่วยงานระดับท้องถิ่นด้วยโครงการท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องท้องถิ่นดิจิทัลได้ที่เว็บไซต์ https://dgti.dga.or.th/dgti-local/

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)