ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ยสท. ลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการจัดซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก วงเงิน 384 ล้านบาท ตอกย้ำความเป็นองค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน

ยสท. ลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการจัดซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก วงเงิน 384 ล้านบาท ตอกย้ำความเป็นองค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน

ยสท. ลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการจัดซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก วงเงิน 384 ล้านบาท ตอกย้ำความเป็นองค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน

ยสท.จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก กำลังการผลิตประมาณ 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง ระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทย และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini Primary line) กำลังการผลิตประมาณ 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง ระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทย และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส แสดงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายของภาครัฐ ณ ห้องกรองทิพย์ สมาคมสโมสรพนักงานยาสูบกรุงเทพมหานคร การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย
นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยสท. ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini Primary Line) กำลังการผลิตประมาณ 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ณ อาคาร B-02 ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต เพื่อรองรับการแข่งขันกับบุหรี่ต่างประเทศ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของ ยสท. ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2567 วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน 384,023,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ว่าการ ยสท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งโครงการซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็กนี้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปี 2566 โดยโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมจะต้องเรียนเชิญผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  
ผู้ว่าการ ยสท. กล่าวย้ำว่า การลงนามข้อตกลงคุณธรรมระหว่าง ยสท. และผู้สังเกตการณ์ในวันนี้ ถือเป็นการแสดงเจตนารมย์อันแรงกล้าของ ยสท. ที่จะดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริตหรือการกระทำโดยมิชอบทั้งปวง เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง  และ ยสท. ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรมทุกประการ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More