ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

‘พล.ต.อ.อดุลย์’ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แรงงาน  ขับเคลื่อนการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  

‘พล.ต.อ.อดุลย์’ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แรงงาน  ขับเคลื่อนการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  

‘พล.ต.อ.อดุลย์’ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แรงงาน 
ขับเคลื่อนการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
 
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการที่ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
 
พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาและรับฟังในประเด็นเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การขนส่ง การบริหารจัดการแรงงานทั่วไปและแรงงานต่างด้าวรวมทั้งผู้ประกอบการ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ตลอดจนสถานการณ์ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกรณีศึกษาด้านแรงงานที่สมควรถูกหยิบยกมา เพื่อพิจารณาความสำเร็จที่เกิดขึ้น แนวทางที่กำลังเป็นอยู่ รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ต้องดำเนินการให้ลุล่วง เพื่อการพัฒนาภาคแรงงานเป็นเบื้องต้น จนนำไปสู่การพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการปฏิรูปประเทศให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในที่สุด
 
พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า จากการติดตามรับฟังสถานการณ์ในจังหวัดพนม พบว่า จังหวัดนครพนมมีศักยภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านพื้นที่ที่เป็นเมืองชายแดน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุตสาหกรรมและด้านแรงงาน ในส่วนของศักยภาพด้านแรงงานนั้น จังหวัดนครพนมมีกำลังแรงงานในพื้นที่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถรองรับและตอบสนองต่อการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมได้ โดยมีผู้อยู่ในกำลังแรงงานในเขตจังหวัด จำนวน 303,818 คน มีผู้ว่างงานจำนวน 5,289 คน และผู้รอฤดูกาล จำนวน 426 คน ทั้งนี้ มีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตจังหวัดนครพนม จำนวน 2,085 คน โดยกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ งานบ้าน การเกษตรและปศุสัตว์ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย และ การให้บริการต่าง ๆ ซึ่งสามารถรองรับและส่งเสริมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ทำให้เกิดโครงการสำคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านแรงงาน นั่นคือ โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวอีกด้วย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More