ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​รมช.ประภัตร เดินหน้ามอบโค “โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ “

​รมช.ประภัตร เดินหน้ามอบโค “โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ “

​รมช.ประภัตร เดินหน้ามอบโค “โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ”

​รมช.ประภัตร เดินหน้ามอบโค “โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ” พร้อมมอบพันธุ์ปลา และชี้แจง “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” แก่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดเชียงราย

 

          นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบเวชภัณฑ์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ และมอบพันธุ์ปลา        ณ สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด อ.แม่สรวย และอบต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและเกษตรกรเข้าร่วม ว่า โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานมอบโค ให้แก่เกษตรกร พื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ได้มีโคเป็นทรัพย์สินของตนเอง และขยายผลให้กับเกษตรกรข้างเคียง เป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ได้มูลโคเป็นปุ๋ยคอกเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย
             รมช.ประภัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ได้ส่งมอบโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร                 ตามพระราชดำริ แก่พี่น้องเกษตรกร จ.เชียงราย จำนวน 55 ตัว โดยมอบให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่สรวย 15 ราย     อ.พาน 26 ราย และอ.เวียงป่าเป้า 14 ราย พร้อมเวชภัณฑ์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ และแนะนำ “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” ทั้งกำชับให้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เร่งทำประชาสัมพันธ์โครงการ และสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย ธ.ก.ส จะปล่อยสินเชื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนแก่เกษตรกร สำหรับใช้ประกอบอาชีพการเกษตรเน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะช่วยหาตลาดให้ มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะสั้น 4 – 6 เดือน ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้รับการอนุมัติวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท ปล่อยกู้เป็นรายบุคคล หนี้เสียสามารถกู้ได้สามารถใช้บุคคลรวม 3 คน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยจะปล่อยกู้สูงสุดรายละ 100,000 บาท /1 – 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 และปีที่ 4 – 5 ดอกเบี้ยตามปกติของธนาคาร ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาใกล้บ้าน
ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More