ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รัฐมนตรีเกษตรฯ สนับสนุนการสร้างหมอดินอาสาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีองค์ความรู้สามารถ

รัฐมนตรีเกษตรฯ สนับสนุนการสร้างหมอดินอาสาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีองค์ความรู้สามารถ

รัฐมนตรีเกษตรฯ สนับสนุนการสร้างหมอดินอาสาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีองค์ความรู้สามารถ

รัฐมนตรีเกษตรฯ สนับสนุนการสร้างหมอดินอาสาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีองค์ความรู้สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร พร้อมให้ความสำคัญกับอาสาสมัครเกษตรทุกประเภท

 

        ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ โรงแรมแกรนด์หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดขึ้นเพื่อให้หมอดินอาสาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้พัฒนาความรู้ความชํานาญด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนําเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ร่วมกัน และให้ข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
        อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอดินอาสาประจำจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนที่มีความสำคัญในการบริหารเครือข่ายหมอดินอาสาทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) กับยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ที่มีเป้าหมายให้เกษตรกรเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ สถาบันเกษตรกรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย ภาคเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม รวมถึงมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม จึงมุ่งเน้นการสร้างหมอดินอาสาให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีองค์ความรู้สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตร ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับรายได้ของเกษตรกร
        ทั้งนี้ การดําเนินงานโครงการหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน โดยการดําเนินงานช่วงแรกเริ่มจากการแต่งตั้งเกษตรกรที่สนใจงานด้านการพัฒนาที่ดิน และสมัครใจเป็นอาสาสมัครของกรมพัฒนาที่ดิน มีความต้องการพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมรับความรู้การใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินและนําไปใช้พัฒนารูปแบบการทําการเกษตรของตนเองและมีความเป็นผู้นําสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรภายในหมู่บ้านหรือพื้นที่อื่นได้ โดยหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามรูปแบบการปกครองของประเทศไทย ได้แก่ หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจําตําบล หมอดินอาสาประจําอําเภอ และหมอดินอาสาประจําจังหวัด ปัจจุบันมีจํานวนหมอดินอาสาทุกระดับปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศจํานวนกว่า 77,000 คน สําหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีหมอดินอาสาจํานวนทั้งสิ้น 435 ราย ประกอบด้วยหมอดินอาสาประจําจังหวัด จํานวน 1 ราย หมอดินอาสาประจําอําเภอจํานวน 8 ราย หมอดินอาสาประจําตําบลจํานวน 45 รายและหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน จํานวน 381 ราย
        “การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ ได้คัดเลือกหมอดินอาสาที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หมอดินอาสาได้มีเวทีพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการนําเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ร่วมกัน ตลอดจนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ประโยชน์ในการถอดบทเรียน นําองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายหมอดินอาสาในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งนํามาปรับใช้ในการบริการเกษตรกร จนเกิดการสร้างเครือข่ายหมอดินอาสากลุ่มต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านการจัดการดิน ที่ดิน ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเกษตรอินทรีย์และการจัดการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ยังพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้กับหมอดินอาสา ซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญคือจะต้องให้ความสำคัญต่ออาสาสมัครเกษตรทุกสาขาให้มากยิ่งขึ้น โดยจะต้องมีการผลักดันให้อาสาสมัครเกษตรได้รับการดูแลหรือได้รับค่าป่วยการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซึ่งอาสาสมัครเกษตรนั้นถือเป็นกำลังสำคัญในการเป็นตัวแทนเข้าไปส่งต่อความรู้และสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ สู่เกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More