ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พม. ยกระดับศูนย์ประสานงาน อพม. 50 เขต กทม. เพิ่มขีดความสามารถช่วยประชาชนในพื้นที่

พม. ยกระดับศูนย์ประสานงาน อพม. 50 เขต กทม. เพิ่มขีดความสามารถช่วยประชาชนในพื้นที่

พม. ยกระดับศูนย์ประสานงาน อพม. 50 เขต กทม. เพิ่มขีดความสามารถช่วยประชาชนในพื้นที่

พม. ยกระดับศูนย์ประสานงาน อพม. 50 เขต กทม. เพิ่มขีดความสามารถช่วยประชาชนในพื้นที่

 

วันนี้ (16 ธ.ค. 65) เวลา 11.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 พร้อมมอบหนังสือรับรองการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพม. กรุงเทพมหานคร 50 เขต โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน อพม. เขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 380 คน เข้าร่วม ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 – 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯนายอนุกูล กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติอย่างยั่งยืน ผ่านการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ทั่วประเทศ    กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการส่งเสริม อพม. ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับกระทรวง พม. เพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ผ่านรูปแบบศูนย์ประสานงาน อพม. เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนทางสังคมในชุมชนอย่างทั่วถึง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน อพม. อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน    อพม. เขต ในกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นครบทั้ง 50 เขต ตามระเบียบกระทรวง พม. เรียบร้อยแล้ว วันนี้ จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน อพม. กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานและส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของศูนย์ประสานงาน อพม. ให้สามารถจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. พร้อมให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมและดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมให้ครอบคลุมทุกมิติ ทุกพื้นที่ และทุกช่วงวัย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์ประสานงาน อพม. จะเป็นกำลังสำคัญและเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเชิงบูรณาการระหว่างพื้นที่กับหน่วยงาน โดยเชื่อมประสานร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนที่กระจายในพื้นที่ 50 เขต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐาน และพัฒนาตนเองไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More