ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พิธีบำเพ็ญพระกุศลประจำปี 2565 อุทิศถวายพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

พิธีบำเพ็ญพระกุศลประจำปี 2565 อุทิศถวายพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โปรดให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าวิมลฉัตร  อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เพื่อเยาวชน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  วันพฤหัสบดีที่  15  ธันวาคม  2565  เวลา  15.00  น.  ณ  พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ ผู้แทนหน่วยราชการ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ร่วมงานด้วย อาทิ  ม.ร.ว. พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์  (ธิดาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร)  สุทธพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผศ. ดร. พรทิพย์ พุกผาสุก อารยา อรุณานนท์ชัย  ขจร ศรีชวโนทัย  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิเน  อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กุลทรัพย์ ชื่นโกสุม (อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหหหาดไทย  ดร.พรชัย มงคลวนิช  สาวิตรี บริพัตร  ศ.ดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์  ฯลฯ

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนม์ ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาของอดีตองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ทั้งสองพระองค์ที่ทรงงานในมูลนิธิฯ เป็นเวลานานกว่าสิบปีเพื่อประโยชน์สุขแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง เป็นผลให้มูลนิธิฯ เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่น สามารถดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ทุกคนที่ถวายงานอย่างใกล้ชิดว่า อดีตองค์ประธานมูลนิธิฯ ทั้งสองพระองค์ ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม อ่อนโยน ทรงมีพระเมตตา และเป็นกันเองกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการ โดยทรงงานอย่างใกล้ชิด และประทานเวลาเพื่องานของมูลนิธิฯ อย่างเต็มที่ อีกทั้งทรงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงด้วยดี แม้ว่าในระยะปลายพระชนม์ชีพ ทั้งสองพระองค์จะทรงมีพระพลานามัยไม่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ได้ทรงงานต่อเนื่องด้วยพระวิริยะอุตสาหะจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ นับเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังที่จะได้เจริญรอยตามพระบาทในทุกๆ ด้านสืบไป

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ทรงเป็นพระธิดาใน สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย และหม่อมละออ ศิริสัมพันธ์  พระองค์หญิงสุทธสิริโสภา ทรงเสกสมรส กับหม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร

พระองค์หญิงสุทธสิริโสภา ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ สืบต่อจากหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ตั้งแต่ปี 2527 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2541 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยโรคพระโลหิตไม่ปกติ สิริพระชันษารวม 76 ปี รวมระยะเวลาที่ทรงงานในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  เป็นเวลา 14 ปี

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร  ทรงเป็นพระธิดาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า บุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าประภาวสิทธนฤมล พระองค์หญิงวิมลฉัตร ทรงเสกสมรสกับ นาวาโท หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย ร.น. 

พระองค์หญิงวิมลฉัตร ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ สืบต่อจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา เมื่อปี 2541 และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2552  ด้วยพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต และพระวักกะ (ไต) วาย ที่โรงพยาบาลพระราม 9 สิริพระชันษารวม 88 ปี  รวมระยะเวลาที่ทรงงานในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เป็นเวลา 11 ปี 

ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี 2553

มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนด้วยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ ปีละประมาณ 3,000 ทุน เป็นเงินปีละประมาณ 10 ล้านบาท ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนไปรวมทั้งสิ้นกว่า 32,000 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 262 ล้านบาท โดยมีกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าของเรื่อง มีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทุกจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชน และได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติทางด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรมด้วย เพื่อให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่นไม่อ้างว้างท้อถอย หรือสิ้นหวัง โดยภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด ได้ไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนผู้รับทุนด้วยเมตตาธรรม ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อผนึกกำลังร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนที่มีความประพฤติดีและด้อยโอกาสในแต่ละจังหวัดให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าวคู่ควรแก่การปลูกฝังไว้ตลอดไป 

และในวโรกาสมหามิ่งมงคลต่างๆ มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อถวายพระราชกุศลเป็นประจำตลอด 40 ปีที่ผ่านมา   

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมชุบชีวิต ให้โอกาสเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องติดต่อบริจาคเงินได้ที่ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ           ไลน์ไอดี 080-404-2439 และ 085-114-8900  ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้  และติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิฯ กว่า 40 ปีในการพัฒนาเยาวชนฯ  ได้ที่  
เฟสบุ๊ค    :    มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ฯ  
เว็บไซต์    :    www.ruamchit-normklao.org
 

 

 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More