ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด“Ombudsman Awards 2022”  และ“Young Ombudsman Award” หมดเขตภายในเดือนมกราคม 2566

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด“Ombudsman Awards 2022” และ“Young Ombudsman Award” หมดเขตภายในเดือนมกราคม 2566

 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด“Ombudsman Awards 2022” 

และ“Young Ombudsman Award” หมดเขตภายในเดือนมกราคม 2566

 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขยายเวลาเชิญชวนหน่วยงานรัฐ และนิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลพระราชทาน โดยในปีนี้มีการจัดประกวด 2 ประเภท คือ รางวัล “Ombudsman Awards 2022” จำนวน 2 สาขา คือ สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการประชาชน และสาขาองค์กรดีเด่น
ด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)สำหรับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดีมีนวัตกรรมอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยหน่วยงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทาง Online
ผ่าน Google Forms จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 ติดตามรายละเอียดผ่านทาง www.ombudsman.go.th หรือ Line @ombudsman หรือ Facebook สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือติดต่อสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ โทร 0 2141 9163 และ 0 2141 9366 ในวันและเวลาราชการ

 

และอีกประเภทคือรางวัล “Young Ombudsman Award” สำหรับนิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “อำนวยความเป็นธรรม และความสะดวกให้แก่ประชาชน” จำนวน 2 รางวัล คือ โครงงาน
ด้านการแก้ไขกฏหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน และโครงงานด้านนวัตกรรมเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งนอกจาก
ชิงโล่พระราชทานแล้วยังได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมกว่า 180,000 บาท ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา โทร 0 2141 9383, 0 2141 9291 และ 0 2141 9242  ในวันและเวลาราชการ หรือwww.ombudsman.go.th , Line @ombudsman และ  Facebook สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เช่นกัน

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More