ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สุขใจให้ออม รอบประชาชน สรุปผลจัดสรรแล้ว ได้รับจัดสรรครบตามวงเงินจองซื้อทุกราย เตรียมจำหน่ายให้นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

สุขใจให้ออม รอบประชาชน สรุปผลจัดสรรแล้ว ได้รับจัดสรรครบตามวงเงินจองซื้อทุกราย เตรียมจำหน่ายให้นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ 
รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท โดยใช้การจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First ซึ่งเป็นการจัดสรรพันธบัตรให้กับผู้จองซื้อทุกรายอย่างทั่วถึงเพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรออมทรัพย์ และให้ผู้จองซื้อทุกท่าน
ที่สนใจได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อทุกท่านจะได้รับ SMS แจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรจากธนาคารตัวแทนจำหน่ายในวันนี้ (15 ธันวาคม 2565) 
    นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะกระจายพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับประชาชนรายย่อยที่มี
ความสนใจออมเงินได้อย่างทั่วถึงทุกราย โดยผลการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออมนี้ มีผู้ได้รับจัดสรรทั้งหมดจำนวน 16,600 ราย และทุกรายได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ตามวงเงินที่จองซื้อ 
    ในการนี้ สบน. ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์  รุ่นสุขใจให้ออม ทั้งนี้ ยังเหลือการจำหน่ายรุ่นสุขใจให้ออม สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี จำหน่ายวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ผู้สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง 
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More