ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนทางด้านเศรษฐกิจ

CAAT จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนทางด้านเศรษฐกิจ

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดการประชุมเ

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ในภาคส่วนผู้ให้บริการการเดินอากาศ และวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ในภาคส่วนผู้ดำเนินการสนามบิน ณ ห้องประชุมอู่ตะเภา ชั้น 6 สำนักงาน CAAT โดยมี Mrs. Eva Cobos Cuesta และ Mr. Felipe Machín Garijo ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนทางด้านเศรษฐกิจ จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศสเปน (Aviation Safety and Security Agency: AESA) เป็นผู้ให้ความรู้

ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ พนักงาน CAAT และบุคคลภายนอกจากกรมท่าอากาศยาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การกำกับดูแลทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนากิจการการบินพลเรือนของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการบริการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายและข้อเสนอแนะที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) กำหนด รวมถึงเป็นไปตามนโยบายของประเทศและคณะกรรมการการบินพลเรือน

CAAT จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Union Aviation Safety Agency : EASA) ภายใต้โครงการ EASA ARISE PLUS CIVIL AVIATION เพื่อขอสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนทางด้านเศรษฐกิจจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศสเปน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักเกณฑ์ กระบวนการ เครื่องมือ และกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ เพื่อมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกำกับดูแลทางเศรษฐกิจที่เป็นมาตรฐานสากลให้แก่พนักงานของ CAAT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการในส่วนของผู้ดำเนินการเดินอากาศ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ต่อไป

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/