ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดฯ ณัฐพล รุดให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP City 2022

ปลัดฯ ณัฐพล รุดให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP City 2022

ที่ห้องประชุมอำเภอสำโรงทาบ ชั้น 2 ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอสำโรงทาบ /ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 แจ้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัต จริงจัง และต่อเนื่อง ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมขน และ อปท.ทุกแห่ง ใช้กลไกของท้องที่ควบคุม ดูแล ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

โดยใช้มาตรการเชิงรุก กำชับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ในการปฏิบัติตนเป็นตัว อย่างที่ดีด้านวินัยจราจร ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ได้แก่ ห้ามเมาแล้วขับ ห้ามโทรแล้วขับ ห้ามง่วงแล้วขับ ห้ามขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด และ ต้องสวมหมวกนิรภัย ต้องเข็มขัดนิรภัย และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More