ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุรินทร์เร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

จังหวัดสุรินทร์เร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสุรินทร์( PMQA 4.0) มุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี? นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฯ มีนายสถาพร พงษ์นาค ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นวิทยากรและมีบุคลากรภาครัฐผู้ปฏิบัติงาน PMQA จากส่วนราชการต่างๆ จำนวน 70 คน เข้าร่วมประชุม

สำหรับ PMQA หรือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การที่ สำนักงาน ก.พ.ร.? ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเอง ที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้าน ดังนั้น PMQA จึงเปรียบเสมือนกลไกที่ทำให้หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนา โดยเป็นการประเมินระบบบริหารของหน่วยงานภาครัฐ ในเชิงบูรณาการที่มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More