ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความเสียหายจากอุบัติภัย และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ฯ ประกอบด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร อปพร. มูลนิธิ และเครือข่ายพันธมิตร

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความเสียหายจากอุบัติภัย และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นโอกาสสำคัญ ในการที่จะได้รณรงค์ เสริมสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) แก่ประชาชนและเตรียมความพร้อม ของชุมชน ในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ประกอบกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เป้าหมายเพื่อให้จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ขึ้น มีการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมแบบบูรณาการด่านชุมชน และจัดตั้งหน่วยสนับสนุนและบริการประชาชน ระดับพื้นที่การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการจัดการจราจร

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More