ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พาณิชย์ขอนแก่น ยกระดับพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางรองรับการขยายโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของจังหวัดขอนแก่น

พาณิชย์ขอนแก่น ยกระดับพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางรองรับการขยายโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของจังหวัดขอนแก่น

ที่โรงแรมบายาสิตา แอท เคเคยู สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน สินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “SMART BUSINESS & SMEs KHON KAEN” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2565 ระยะเวลา 2 วัน โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ องค์กรภาคเอกชน หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ กว่า 100 ราย เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับ เพิ่มช่องทางและรองรับขยายโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของจังหวัดขอนแก่น

นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยพบว่า มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้การซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น มีการตัดสินใจซื้อรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคยังคงอยู่ต่อไป ภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ประกอบการหลายแห่งมีการปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เช่น การใช้การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และการขายผ่านทาง Social Media การนำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้น การปรับกลยุทธ์การขายเพื่อรับมือกับวิถีชีวิต New Normal ที่เกิดขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านการตลาด เพิ่มช่องทางและขยายโอกาสทางการตลาด สร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฯ ให้เป็นที่รู้จักและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาศักยภาพสินค้าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดย เนื้อหาหลักสูตรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบผสมระหว่างทฤษฎี (Theory) การปฏิบัติ (Workshop) และกรณีตัวอย่าง(Case Study) เพื่อผู้ประกอบการได้นำไปวางแผนและปรับใช้ต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษกิจกรรมทดลองตลาด ที่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับสิทธิ์คัดเลือกให้ได้ร่วมออกบูธ ทดลองตลาดในงาน มหกรรมแสดงสินค้า ขอนแก่น มหานครแฟร์ 2023 ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2566 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG2212

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More