ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ 27-29 ธันวาคมนี้ ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566

เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ 27-29 ธันวาคมนี้ ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อานวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า โครงการเกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสนับสนุนเกษตรกรส่งเสริมสินค้าเกษตรโดยมอบหมายให้อ.ต.ก.เป็นศูนยก์ลางในการซื้อขายสินค้า เกษตร ทั้งด้านการผลิต การจาหน่าย การตลาดและดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร สถาบัน เกษตรกร นำผลิตผลมาตรฐานปลอดภัยมาจาหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

โครงการ “เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ” เกิดขึ้นโดยความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และกรมหม่อนไหม คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่มีมาตรฐานการผลิตมาจาหน่ายในราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ตลาดริมน้า อ.ต.ก. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จากความสำเร็จครั้งแรกได้รับการตอบรับที่ดี

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More