ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 – 2570

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 – 2570

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 – 2570

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 – 2570 ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

 

     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายเศรษฐเกียรติ กระจางวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 – 2570 ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมีนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 – 2570 ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในคราวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 และร่วมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 – 2570 ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
     ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินโครงการฯ โดยให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน และกรมชลประทาน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ำ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมดำเนินการกับมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯ มีเป้าหมายการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 750 โครงการตามแผนที่กำหนดไว้ และกรณีมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มเป้าหมายโครงการฯ นอกเหนือจาก 750 โครงการเดิม ขอให้หน่วยงานตั้งงบประมาณประจำปี และเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนประจำปีของหน่วยงานต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More