ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สคบ. มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

สคบ. มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

สคบ. มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

 

วันนี้ (28 ธันวาคม 2565) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สคบ. ได้จัดโครงการมอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน พ.ศ. 2566 โดยในส่วนของ สคบ. ได้มีการออกประกาศในการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภค จำนวน 4 ประกาศ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้บริโภคในการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์อันสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบต่อรายได้ รวมถึงการประกอบอาชีพของผู้บริโภค โดยสาระสำคัญของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่กำหนดเพิ่มเติม ในประกาศฯ คือการกำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อโดยแยกออกเป็น 3 กรณี 1) กรณีรถยนต์ใหม่ ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี 2) กรณีรถยนต์ใช้แล้ว ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และ 3) กรณีรถจักรยานยนต์ ไม่เกินร้อยละ 23 ต่อปี
2. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565
                
ปัจจุบันผู้บริโภคมีการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางออนไลน์และทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการติดตามทวงถามหนี้ที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งผู้ให้กู้ยืมเงินมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญ มีการเพิ่มเติม ดังนี้ 1) มีการกำหนดคำนิยามให้ครอบคลุมถึงการกู้ยืมเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) มีการขยายขอบเขตการให้กู้ยืมเงินครอบคลุมถึงบุคคลธรรมดาซึ่งดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมเงิน 3) มีการกำหนดให้ผู้ให้กู้ยืมเงินแสดงตารางภาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคด้วย
3. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
    
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและแก้ปัญหาการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและไม่จัดเป็นวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย โดยใช้ข้อความบนฉลากที่แสดงสรรพคุณของสินค้า ในลักษณะข้อความที่อวดอ้างว่ามีคุณสมบัติหรือมีสารออกฤทธิ์ในการปรับปรุงคุณภาพดินหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยมีสาระสำคัญ คือใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริง ต้องระบุข้อความอันจำเป็น ได้แก่ ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือของผู้นำเข้าเพื่อขาย ประเทศที่ผลิต สถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือของผู้สั่งหรือนำเข้า ฯลฯ และต้องระบุข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย และวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช” 
 4. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่น
ช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV-C) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
      
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและแก้ไขปัญหาผู้ประกอบธุรกิจอ้างสรรพคุณของรังสี UV-C ว่าสามารถกำจัดเชื้อไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย หรือเชื้อโรคอื่นๆ ได้ และเป็นสื่อกลางในการบูรณาการความร่วมมือกับ 16 ผู้ประกอบการ ได้แก่ 1. สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  3. บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด  4. บริษัท ลาซาด้า จำกัด 5. บริษัท เสนา ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 7. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (อสังหาริมทรัพย์)  8. บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด  9. The Mall Group  10. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 11. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  12. บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 13. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 14. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 15. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และ 16. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ส่งมอบความสุขให้เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมอบโปรโมชันพิเศษให้แก่ประชาชนในการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชันได้ที่ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More