ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการข้าว ปรับเปลี่ยนศูนย์ข้าวชุมชน เน้นทำงานเชิงรุกแบบครบวงจร เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน

กรมการข้าว ปรับเปลี่ยนศูนย์ข้าวชุมชน เน้นทำงานเชิงรุกแบบครบวงจร เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรตัวแทนของชาวนาทั้งประเทศ ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน

การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนที่ผ่านมา ยังมีข้อจำกัดหลายประการ จึงส่งผลให้ศูนย์ข้าวชุมชนขาดความเข้มแข็ง ตลอดจนการเข้าถึงพี่น้องชาวนาในพื้นที่ได้ไม่ทั่วถึง เพื่อให้ศูนย์ข้าวชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพได้ในแต่ละตำบล รวมไปถึงการเข้าถึงพี่น้องชาวนาได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น กรมการข้าวจึงได้มีการยกระดับจากศูนย์ข้าวชุมชน สู่ศูนย์บริหารจัดการข้าวครบวงจร ที่จะเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการข้าวได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ ของพี่น้องชาวนา ในพื้นที่ 6,559 ตำบล รวมพื้นที่ทั้งหมด 62,700,000 ไร่ โดยทุกตำบลต้องได้รับการดูแลและการบริหารจัดการการปลูกข้าวให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ รวมไปถึงการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าว ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละตำบล ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าว นำไปสู่การเชื่อมโยงตลาดอย่างครบวงจร

สำหรับศูนย์บริหารจัดการข้าวครบวงจรนั้น ในแต่ละตำบลจะมีชาวนาอาสาอยู่ในพื้นที่ หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรมการข้าวจะดำเนินการจดทะเบียน และขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครเกษตรประเภทชาวนาอาสา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรฯว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร ปี 2563 ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของการขับเคลื่อนอาสาสมัครเกษตร ทั้ง 16 ประเภท โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมการข้าว หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นนายทะเบียน ในการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตรประเภทชาวนาอาสา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญสามารถอำนวยประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More