ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ต

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ต

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ต
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
โครงการพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย และยังเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อใช้ในการสร้างจิตสำนึกและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางทะเลและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ศึกษาถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่มีมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย และในระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเร่งดำเนินการและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระหว่างหน่วยงานองค์กรการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลต่อสาธารณชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย
โดยโครงการพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต บรรจุอยู่ในแผนระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569) ของโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งดำเนินการโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 368,800,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (2565 – 2567) ประกอบด้วยอาคารจำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,400 ตารางเมตร อาคารพักอาศัยของนักวิจัยและบุคลากร 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,518.45 ตารางเมตร สำหรับภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและห้องศึกษาเรียนรู้ด้านระบบนิเวศ ประกอบด้วย ห้องจัดแสดงนิทรรศการมาเรียมและยามีล ห้องจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย : หาดหิน หาดทราย หาดโคลน ปากแม่น้ำ ป่าชายเลน หญ้าทะเล และปะการัง ห้องจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย : ทะเลลึก ห้องเก็บตัวอย่างสำหรับตัวอย่างต้นแบบชนิดใหม่ของโลก ห้องเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตทางทะเลและสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง สำหรับจัดเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง และห้องเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลมีกระดูกสันหลังสำหรับจัดเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลมีกระดูกสันหลัง
ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/142444

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More