ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดฯ จตุพร มอบนโยบายรับปีใหม่หน่วยงานทั่วประเทศ กำชับ “คิดดี พูดดี ทำดี” มองประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

ปลัดฯ จตุพร มอบนโยบายรับปีใหม่หน่วยงานทั่วประเทศ กำชับ “คิดดี พูดดี ทำดี” มองประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

ปลัดฯ จตุพร มอบนโยบายรับปีใหม่หน่วยงานทั่วประเทศ กำชับ “คิดดี พูดดี ทำดี” มองประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

วันนี้ (3 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในระดับพื้นที่ ร่วมกับผู้บริหารในสังกัด ทส. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video Conference ย้ำ ต้อง “คิดดี พูดดี ทำดี” กำชับการทำงานอย่างเต็มความสามารถบนพื้นฐานของความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึก และมีจรรยาบรรณที่ดี มีปฏิทินในการทำงานเพื่อมีแผนการทำงานเชิงรุก และมีแนวทางในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยมองประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เข้าใจปัญหาและสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ในที่ประชุม ปกท.ทส. ได้มอบนโยบาย ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทุกจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่าง ๆ ร่วมกับจังหวัด รวมถึงประสานการดำเนินงานในระดับพื้นที่ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ รวมถึงให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายตามคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังกำชับให้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายในสังกัด ทส. ให้มีความพร้อมในการให้บริการ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่อยู่เสมอ มีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงจุดอันตราย ข้อห้ามต่าง ๆ อย่างชัดเจน ตรวจเช็คอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และอบรมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้งยังห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเรื่องไฟป่าหมอกควัน และภัยแล้ง โดยฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งด้านกำลังคน และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการเตรียมการและเฝ้าระวัง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
ที่มา :http://www.mnre.go.th/th/news/detail/142668

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More