ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ลุงป้อม’  รักษ์ช้าง   ประชุมเร่งจัดระบบ ลดผลกระทบ”ช้างป่า”  ดูแลสุขภาพ/สวัสดิการ”ช้างบ้าน”  สั่งระดม 14 หน่วยงานรัฐ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมอนุรักษ์ คุ้มครอง ช้าง/ชุมชน ทั่วไทย

ลุงป้อม’  รักษ์ช้าง   ประชุมเร่งจัดระบบ ลดผลกระทบ”ช้างป่า”  ดูแลสุขภาพ/สวัสดิการ”ช้างบ้าน”  สั่งระดม 14 หน่วยงานรัฐ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมอนุรักษ์ คุ้มครอง ช้าง/ชุมชน ทั่วไทย

ลุงป้อม’  รักษ์ช้าง   ประชุมเร่งจัดระบบ ลดผลกระทบ”ช้างป่า”  ดูแลสุขภาพ/สวัสดิการ”ช้างบ้าน”  สั่งระดม 14 หน่วยงานรัฐ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมอนุรักษ์ คุ้มครอง ช้าง/ชุมชน ทั่วไทย

เมื่อ 4 ม.ค.65 ,10.00น. พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้าง  ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้รับทราบ คำสั่ง นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้าง เพื่อให้การดำเนินการอนุรักษ์และจัดการช้าง เป็นระบบเหมาะสม และยั่งยืน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง.นรม. เป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย 14 หน่วยงานภาครัฐ และ 1สถาบันการศึกษา บูรณาการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท และรับทราบสถานการณ์ช้างป่าในปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่ราว 3,186-3,480  เชือก กระจายตัวทั่วประเทศ ในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ อุทยานแห่งชาติ รวม 69 แห่ง โดยมีพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหา อย่างน้อย 49 แห่ง ที่มีชุมชนและประชาชนได้รับผลกระทบจากช้างป่า ที่ออกไปหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน พืชผลทางการเกษตร รวมถึงความรุนแรงต่อชีวิต ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างคนกับช้างป่า 

ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ได้ดำเนินการจัดการแก้ไขตามแผนระดับกลุ่มป่า ปี63-72 (10 ปี) ด้วยมาตรการติดตามประชากรช้างป่า การสนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวัง และการผลักดันช้างป่า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รวมทั้งมาตรการชดเชยเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ และการจัดการควบคุมช้างป่าโดยใช้เทคโนโลยี ควบคู่กับการศึกษาวิจัยควบคุมประชากร

ที่ประชุมยังได้รับทราบ สถานการณ์ช้างเลี้ยง(ช้างบ้าน)ในปัจจุบัน โดยกรมการปกครอง ก.มหาดไทย ได้รวบรวมสถิติไว้ ปี65 จาก 48 จว.และ กทม.รวม 3,944 เชือก ซึ่งกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในด้านสวัสดิการ การป้องกันการทารุณกรรม การดูแลสุขภาพ ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ปางช้างด้วย

จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า พร้อมด้วย อนุกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างป่า และช้างเลี้ยง (ช้างบ้าน)  โดย พล.อ.ประวิตร  ได้กำชับให้ ทส. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตลอดจนคณะทำงานด้านต่างๆ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะการวางแผนกำหนดพื้นที่และมาตรการควบคุมช้างป่า ให้ชัดเจน เพื่อดูแล ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบ ประชาชน/ชุมชน และให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งช้าง คนเลี้ยง และเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และยั่งยืน

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More