ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขับเคลื่อนแนวทางลดปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวชน “เด็กไทยว่ายน้ำได้”

ขับเคลื่อนแนวทางลดปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวชน “เด็กไทยว่ายน้ำได้”

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้เห็นชอบแนวทางการลดปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวชนไทย สอดรับกับมติสมัชชาสหประชาชาติที่ต้องการป้องกันการจมน้ำของเด็กทั่วโลก สำหรับประเทศไทย กรมพลศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการป้องกันการจมน้ำ ได้ดำเนินโครงการ “เด็กไทยว่ายน้ำได้” เพื่อให้เด็กมีทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นที่ถูกต้อง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและรู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งลดอัตราการจมน้ำของเด็ก เฉพาะปี 2565 มีเด็กต่ำกว่า 15 ปี เข้าร่วมโครงการจาก 77 จังหวัด รวม 9,311 คน

นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนวทางการลดปัญหาการเสียชีวิต จากการจมน้ำของเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กฯ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อนำ 5 แนวทางที่ได้รับการเห็นชอบไปพิจารณาดำเนินการ ได้แก่ บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเป็นวิชาบังคับในสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ กรณีที่สถานศึกษามีข้อจำกัดด้านสถานที่และอุปกรณ์ให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสระว่ายน้ำเคลื่อนที่สำหรับเด็กและเยาวชนได้ฝึกว่ายน้ำเพื่อให้มีทักษะการว่ายน้ำและสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

จัดทำองค์ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำของเด็กและเยาวชน ในรูปแบบสื่อประเภทต่างๆ เผยแพร่ในสถานศึกษา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทำการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองครู และประชาชนในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจากการจมน้ำ กำหนดค่าเป้าหมายและมาตรการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการป้องกันการจมน้ำ พร้อมติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันวางแผนและกำหนดพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More