ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สภาผู้แทนราษฏร เปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก่อนพิจารณากระทู้ถามปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพง

สภาผู้แทนราษฏร เปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก่อนพิจารณากระทู้ถามปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพง

การประขุมสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา 09.30 น. วันนี้ (5 ม.ค.65) ภายหลังการเปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อบังคับการประชุมแล้ว เป็นการพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไป เช่น กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพงและการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการไฟฟ้าของประเทศ เรื่องการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก และเรื่องขอให้ขยายถนนไหล่ทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจังหวัดสุรินทร์ จากนั้นมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่างๆ เช่น รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 และรับทราบวุฒิสภาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

นอกจากนี้ มีวาระพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 12 ฉบับ เช่น รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การคมนาคมขนส่งทางน้ำ , รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม และรายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก – ค้าส่ง

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230105085907161

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More