ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมอนามัย ร่วมกับ Food delivery รณรงค์ให้คนไทย เลือกสั่งหวานน้อยสั่งได้ – เมนูชูสุขภาพ ผ่านแอปฯ Robinhood

กรมอนามัย ร่วมกับ Food delivery รณรงค์ให้คนไทย เลือกสั่งหวานน้อยสั่งได้ – เมนูชูสุขภาพ ผ่านแอปฯ Robinhood

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการเป็นประธานลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้สู่ร้านอาหารและ food delivery ร่วมกับ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด หรือผู้พัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชัน Robinhood ว่า กลุ่มวัยทำงานมักมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านการบริโภคอาหาร ที่มีรสชาติ หวาน มัน เค็ม ขาดการออกกำลังกาย จากข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560–2562 พบคนไทยบริโภคน้ำตาลทราย 2.5–2.6 ล้านตันต่อปี โดยในปี 2562 คนไทยดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลเฉลี่ย 3 แก้วต่อวัน และจากข้อมูลของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สสส. และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบคนไทยบริโภคเกลือโซเดียมมากถึง 3,636 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุการเสียชีวิต 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด กรมอนามัย จึงขับเคลื่อนนโยบายหวานน้อยสั่งได้ และ เมนูชูสุขภาพ เพื่อลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันของคนไทย ที่สั่งอาหารผ่าน Food delivery มากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ในปี 2564 ที่พบว่า คนไทยสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์ม Food delivery มากกว่าวันละ 330,000 ครั้ง หรือปีละกว่า 120 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว เมื่อเทียบกับปี 2562 ช่วงก่อนโควิดระบาด ที่มีราว 35-45 ล้านครั้ง

ทั้งนี้ การร่วมมือกับ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายหวานน้อยสั่งได้ และเมนูชูสุขภาพ ให้ประชาชนเลือกบริโภคเครื่องดื่มหวานน้อย และอาหารลดหวาน มัน เค็ม โดยสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางการเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ดี เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดีแบบยั่งยืนต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More