ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรม“เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรม“เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”

ที่วัดโสภาวราราม ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอดอนเจดีย์ ร่วมทำกิจกรรม เข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบ้าน วัด ราชการด้วยกิจกรรมเข้าวัด ทำวัตร สวดมนต์ และมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย โดยมีสำนักงานปศุสัตว์สุพรรณบุรี สำนักงานปฏิรูปที่ดินสุพรรณบุรี พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรและเจริญจิตตภาวนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติไทย ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธาและยึดมั่นในบวรพุทธศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ทุกวันพฤหัสบดี หมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในครั้งต่อไป กำหนดจัดกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ วัดพิพัฒนาราม ต.วัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวหรือสีโทนอ่อน ร่วมกิจกรรมได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230106110731598

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More