ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จัดแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 2 เพ่ือเทิดพระเกียรติ 122 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นักกีฬาเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จัดแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ 2 เพ่ือเทิดพระเกียรติ 122 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นักกีฬาเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน

วันนี้ 7 ม.ค.65 ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังทuj 2 เพ่ือเทิดพระเกียรติ 122 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2566

จัดโดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ร่วมกับ สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ส่งคณะเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาเปตอง ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนถ้วยรางวัล กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่ 44 รวมทั้งคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา ประธานจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า การจัดแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งนี้ มีนักกีฬาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท VIP ประเภททีมเยาวชนชาย และเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งประกอบด้วย ประเภท VIP มีทีมลงแข่งขัน จํานวน 30 ทีม ประเภททีมเยาวชนชาย รุ่น อายุไม่เกิน 18ปี จํานวน 16 ทีม และประเภททีมเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี จํานวน15ทีม

ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรําลึกถึงพระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More