ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัด มท. ย้ำ เป็นราชสีห์ต้องมีอุดมการณ์ ในเวทีอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องตั้งมั่น “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

ปลัด มท. ย้ำ เป็นราชสีห์ต้องมีอุดมการณ์ ในเวทีอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องตั้งมั่น “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

ปลัด มท. ย้ำ เป็นราชสีห์ต้องมีอุดมการณ์ ในเวทีอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องตั้งมั่น “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

ปลัด มท. ย้ำ เป็นราชสีห์ต้องมีอุดมการณ์ ในเวที อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องตั้งมั่น “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

 

วันนี้ (9 ม.ค. 66) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 94 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และบรรยายพิเศษ ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม 100 คน ร่วมรับฟัง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการใหม่ทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการที่กระทรวงมหาดไทย มาเป็นชาวมหาดไทย ผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชสีห์ “คนของพระราชา” จึงขอให้พวกเราทุกคนมีความมุ่งมั่นและพยายามในการ “พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน” ทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างผลงานเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต และแม้ว่าในขณะนี้เรายังเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ในฐานะ “ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี” เราต้องโน้มน้าวจิตใจให้ผู้บังคับบัญชาเห็นด้วยกับเราให้ได้ ด้วยการนำเสนอแนวความคิด แนวทางการทำงาน โดยไม่ต้องรอรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงอย่างเดียว ต้องเป็นคนที่กล้าคิด กล้าเสนอ กล้าแนะนำ มี “passion” ที่มุ่งมาดปรารถนาจะทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับราชการและประชาชนทุกคน

“การทำงานให้ Success (สำเร็จ) คำว่า Passion และ Attitude มีความสำคัญ รองลงมาคือ Knowledge และ Ability กล่าวคือ คนที่มีความรู้น้อย แต่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะ Change for Good ทำในสิ่งที่ดีให้สำเร็จได้ อันเป็นที่มาของคำว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” คุณสมบัติที่สำคัญของคนมหาดไทยจึงต้องเป็นคนที่มีจิตอาสา มีความเสียสละ ทำในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มันดีกว่าเก่า ให้ดีเพิ่มขึ้น และทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยหลักการทำงาน 3 ประการ หรือ RER คือ ประการที่แรก คือ ทำหน้าที่ประจำ (Routine Job) ทำให้ดี อย่าให้บกพร่อง และต้องมีการประเมิน วิเคราะห์ เสนอแนะเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ประการที่สอง คือ งานที่ไม่ใช่หน้าที่ประจำ (Extra Job) ต้องมีจิตอาสา เราเองที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถช่วยผู้บังคับบัญชา ทำให้งานสำเร็จเพิ่มพูนขึ้นได้ ประการที่สาม ต้องมีการรายงานความก้าวหน้าของงาน (Report) ทั้งต่อผู้บังคับบัญชาและสาธารณชน และยิ่งไปกว่านั้นเราต้องคิดเสมอว่า “กระทรวงมหาดไทยเป็นของเรา งานของกระทรวงมหาดไทยทุกงานก็เป็นของเรา เราจึงต้องทำทุกงาน ทุกหน้าที่ให้สำเร็จ ให้บังเกิดผลที่ดีกับพี่น้องประชาชนทุกคน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การเป็นคนมหาดไทยที่ดีอันหมายรวมถึงการเป็นข้าราชการที่ดี คือ ต้องน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักคิด หลักการในการทำงาน ต้องมีเป้าหมาย ต้องทำงานแบบบูรณาการ ผสมงานผสานกายผสานใจรวมทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ทุกสำนัก/กอง ที่เป็นเพื่อนพี่น้องมหาดไทยของพวกเรา เป็น MOI ONE TEAM ด้วยการพูดคุยประสานงานร่วมกัน เสริมสร้างความรักใคร่ปรองดองให้เกิดขึ้นให้ได้ ข้าราชการรุ่นน้องเรียนรู้งานกับข้าราชการรุ่นพี่ และต้องทำงานในสำนัก กอง กลุ่มงานที่หลากหลาย เพื่อจะได้รู้จักงาน รู้จักคน เป็นเหมือนการศึกษาต้นไม้ที่หลากหลายต้น และเมื่อเห็นต้นไม้หลายต้นรวมกันก็จะเห็นป่า ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจงานทุกส่วนอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ถือคติว่า “ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่” น้องอยากอยู่ที่ไหนก็สามารถเลือกได้ เพราะหัวใจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยคือ ทุกคนต้องมีความสุขกับงานที่ทำ อุทิศกาย อุทิศใจ อุทิศเวลาในการที่จะทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชน ทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยความจงรักภักดี และพึงระลึกเสมอว่า เครื่องแบบสีกากี คือ สีของแผ่นดิน ซึ่งเป็นสีของคนที่เป็นข้ารับใช้คนในแผ่นดิน เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More