ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กยศ. ออกมาตรการลดหย่อนหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ.

กยศ. ออกมาตรการลดหย่อนหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจาก กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปัจจุบัน มีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศกว่า 6.4 ล้านราย โดยมีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้กว่า 3.5 ล้านราย ในขณะนี้กองทุนได้มีมาตรการลดหย่อนหนี้เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้แก่ผู้กู้ยืมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเหลือ 0.01 % ต่อปี ลดเงินต้น 5%

สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ 80-100 % ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี พร้อมชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี ชะลอการบังคับคดี งดการขายทอดตลาด อีกทั้งกองทุนได้มีแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มที่ยังไม่ถูกฟ้องคดี โดยขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ได้สูงสุด 30 ปี และมีส่วนลดเบี้ยปรับในงวดสุดท้าย

รวมถึงปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้ใหม่ และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระ สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมที่ยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้ โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่กองทุนกำหนด เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดภาระหนี้สินและให้โอกาสผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงกองทุนไต้ร่วมกับกรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมกลุ่มค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกดำเนินคดี ได้เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินทุกวันสาร์ที่ 2 ของเดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2566) ณ ชั้น 1 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม (แจ้งวัฒนะ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ผู้ประสานงาน นางสาวกรรณิกา อวยชัย โทร. 0 2016 2600 ต่อ 350

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More