ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครม. เตรียมพิจารณาเพิ่มวันหยุด ปี 2566 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

ครม. เตรียมพิจารณาเพิ่มวันหยุด ปี 2566 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

การประชุม ครม. วันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม มีวาระที่น่าสนใจ อาทิ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอการกําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี 2566 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนออนุมัติโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5” ภายหลังเลื่อนการพิจารณามาหลายรอบแล้ว พร้อมรับทราบรายงานนักท่องเที่ยวจีนเข้ามายังไทย เที่ยวบินแรก เมื่อวานนี้

พร้อมเห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พร้อมรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ด้านสภาสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ ขอพิจารณากรอบวงเงินงบประมําณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ และการคุมขังฉุกเฉิน พ.ศ. …. กระทรวงการคลัง เสนอการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน (โดยวิธีการอนุญาต) สําหรับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมเจ้าท่า ในการขุดลอกและบํารุงรักษาความลึกของร่องน้ำสงขลาและร่างกฎกระทรวงกําหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230110110547594

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More