ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​รมว.เฮ้ง สุดปลื้ม โครงการจ้างงานคนพิการสุดปัง นายจ้างแห่ให้สิทธิจ้างงานคนพิการ ม.35 ทะลุเป้า 82% สร้างรายได้ให้ผู้พิการกว่า 390 ล้านบาท

​รมว.เฮ้ง สุดปลื้ม โครงการจ้างงานคนพิการสุดปัง นายจ้างแห่ให้สิทธิจ้างงานคนพิการ ม.35 ทะลุเป้า 82% สร้างรายได้ให้ผู้พิการกว่า 390 ล้านบาท

รมว.เฮ้ง สุดปลื้ม โครงการจ้างงานคนพิการสุดปัง นายจ้างแห่ให้สิทธิจ้างงานคนพิการ ม.35 ทะลุเป้า 82% สร้างรายได้ให้ผู้พิการกว่า 390 ล้านบาท

กระทรวงแรงงาน ร่วมมือสถานประกอบการภาคเอกชน ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างโอกาส มีงานทำให้คนพิการ 3,277 คน พร้อมสร้างรายได้กว่า 392,322,440 ล้านบาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานขานรับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมุ่งสร้างโอกาสแก่กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ เพื่อให้มีหลักประกันทางสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง มีงาน มีรายได้ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2566 กระทรวงแรงงาน ได้เชิญชวนสถานประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีสถานประกอบการ จำนวน 337 แห่ง ตอบรับและดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ทั้งสิ้น 3,277 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,800 คน ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายถึง 82% จะก่อให้เกิดรายได้แก่คนพิการ 392,322,440 บาทต่อปี
“ผมสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยแต่ละปีได้เพิ่มเป้าหมายจ้างงานผู้พิการเพิ่มขึ้น ปีละ 20% โดยปี 2565 ซึ่งเป็นปีแรกตั้งเป้าหมาย 1,000 คน เกิดการจ้างงาน 1,499 คน   ปี 2566 เพิ่มเป้าหมายเป็น 1,800 คน เกิดการจ้างงาน 3,277 คน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้คนพิการ มีงานทำ มีรายได้ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานขอขอบคุณความร่วมมือของสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 337 แห่ง อาทิ บจก. แฟลช เอ็กซ์เพรส บริษัท แคล-คอมพ์      อีเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ) บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด ที่ได้ให้สิทธิคนพิการฯ ตามโครงการส่งเสริมจ้างงานคนพิการเชิงสังคมในปีนี้ สำหรับโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ นายจ้างสถานประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยบริการสาธารณะ และผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยกรมการจัดหางานเชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 ให้ดำเนินการให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 โดยจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งช่วยให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกล สามารถทำงานใกล้บ้าน ได้รับโอกาสมีอาชีพ มีงานทำอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ e – Service กรมการจัดหางาน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More