ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน กับกรมท่าอากาศยาน

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน กับกรมท่าอากาศยาน

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน กับกรมท่าอากาศยาน

สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน กับกรมท่าอากาศยาน 
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินกับกรมท่าอากาศยาน โดยมีนางสาวภัคณัฏฐ์  มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และ นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยนายพันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการและนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านเศรษฐกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ สบพ. กรุงเทพฯ
การจัดพิธีลงนามครั้งนี้ เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน ระหว่างสถาบันการบินพลเรือนกับกรมท่าอากาศยาน ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม และมีความผูกพันกันมาอย่างยาวนาน โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินระหว่างสถาบันการบินพลเรือนกับกรมท่าอากาศยาน
นางสาวภัคณัฏฐ์  มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  กล่าวว่า การทำความร่วมมือกับกรมท่าอากาศยานในวันนี้ เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาตร์ การพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน และเพื่อสนับสนุนนโยบาย การบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขอบเขตการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ  เป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และฝึกอบรมบุคลากรของทั้งสองฝ่าย เพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านการบิน  ร่วมมือกันในการดำเนินการด้านการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน  รวมถึงการปฏิบัติงานและสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่าอากาศยาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ ร่วมมือกันและบูรณาการในการใช้ทรัพยากร และร่วมมือกันในการส่งเสริมงานด้านวิชาการ และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายต่อไป

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More