ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พม. จัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 2566 ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย” 10 – 14 ม.ค. นี้

พม. จัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 2566 ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย” 10 – 14 ม.ค. นี้

พม. จัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 2566 ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย” 10 – 14 ม.ค. นี้

พม. จัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 2566 ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย” 10 – 14 ม.ค. นี้

 

วันนี้ (10 ม.ค. 66) เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงภัยออนไลน์และเรียนรู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งพัฒนาตนเองรอบด้านและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯนายอนุกูล กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลมีมติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 กำหนดให้วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของเด็ก อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม และเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
สำหรับปี 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการขับเคลื่อนงานด้านเด็ก ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเด็กให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2566 โดยวันที่  10 – 11 และ 14 มกราคม 2566 ณ กระทรวง พม. วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม และวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กทม. ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายรวมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน อีกทั้ง 107 หน่วยงานทั่วประเทศ สังกัด ดย. จะร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเช่นเดียวกันนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” เป็นคำขวัญวันเด็ก ปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งกระทรวง พม. โดย ดย. ได้จัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ด้วยรูปแบบใหม่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน คิดวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งมีสภาเด็กและเยาวชนและส่วนภูมิภาคเข้ามาร่วมในการจัดงานนี้ รวมทั้งองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กเข้ามาสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันชีวิตจริง และคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสข้างหน้า ซึ่งมีความมุ่งหวังว่า เด็กที่เข้ามาเรียนรู้ในงานวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาต่อไป 
ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีกลไกการทำงานด้านเด็กและเยาวชนผ่านคณะกรรมการประสานงานและศูนย์ประสานงาน ซึ่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ที่อาจเกิดจากการใช้งานด้านโซเชียลมีเดียผ่านระบบออนไลน์ และอาจทำให้เกิดการล่อลวงต่างๆ ซึ่งเรามีกลไกทำงานในระดับพื้นที่ เป็นหน่วยเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง คือ บ้านพักเด็กและครอบครัวในทุกจังหวัด เป็นโครงข่ายการทำงานในภูมิภาคที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเด็กในจังหวัดนั้นๆ ทั้งนี้ การคุ้มครองเด็ก กระทรวง พม. มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงกับเด็กในมิติอื่นๆ ทั้งในระบบโรงเรียนและชุมชน เพื่อต้องการให้เด็กได้รู้เท่าทันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในโลกโซเชียลออนไลน์ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตนเองนางจตุพร กล่าวว่า วันนี้ กระทรวง พม. โดย ดย. ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  อาทิ  1) การเสวนา หัวข้อ “เด็กไทยยุคใหม่ ตระหนักภัยออนไลน์” โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โครงการฮัก ประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชน  และ 2) บูธนิทรรศการ กิจกรรม เกม ประกอบการเรียนรู้ โดยภาคีเครือข่ายด้านเด็ก ได้แก่ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (COPAT) สภาเด็กและเยาวชน 4 ภาค (จังหวัดเชียงใหม่ กาฬสินธุ์ ระยอง สงขลา)  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ธนาคารออมสิน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สำหรับพรุ่งนี้ (11 ม.ค. 66) มีบริการตัดผม เพ้นท์เล็บ กิจกรรมแนะแนวช่องทางการศึกษาเฉพาะด้าน และการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพสุจริต และกิจกรรมชมภาพยนตร์ Netflix ห้าเทพผู้พิทักษ์ Rise of the Guardians 

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More