ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดซุ้มประตูศูนย์ราชการอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดซุ้มประตูศูนย์ราชการอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

วันที่ 10 มกราคม 2566 ณ บริเวณซุ้มประตูศูนย์ราชการอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นายไชยพร นิยมแก้ว ปลัดจังหวัดปัตตานี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูทางเข้า-ออก ศูนย์ราชการอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พร้อมร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้าร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายวิชิต อ่อนทองอิน นายอำเภอแม่ลาน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้นำศาสนา ตลอดจนประชาชนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายวิชิต อ่อนทองอิน นายอำเภอแม่ลาน กล่าวว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณให้อำเภอแม่ลาน โดยที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินการตามโครงการก่อสร้างทางเข้า-ออก ของศูนย์ราชการอำเภอแม่ลาน ซึ่งเป็นสถานที่รวมส่วนราชการจากหลายกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเปิดให้บริการประชาชน ทั้งในด้านงานอำนวยความเป็นธรรม งานบริการ งานสงเคราะห์ งานศาสนา งานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม งานตรวจรักษาโรค งานทางด้านการศึกษา งานด้านการเกษตร ซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาติดต่องานราชการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับอำเภอแม่ลานมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ซึ่งเมื่อได้ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก จะทำให้เกิดความสะดวก รวมไปถึงความอุ่นใจของกำลังพลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการ

ด้านนายไชยพร นิยมแก้ว ปลัดจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก ศูนย์ราชการอำเภอแม่ลาน ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนด้านมิติการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจะสามารถควบคุมและกำกับดูแล การเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะของประชาชนผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถอำนวยความสะดวก สำหรับบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนทั่วไปสำหรับการติดต่อราชการ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230111093923912

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More