ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่า จัด “พิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานตรวจท่าบรรจุใหม่ พร้อมประดับเครื่องหมายธงเจ้าพนักงานตรวจท่า”

กรมเจ้าท่า จัด “พิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานตรวจท่าบรรจุใหม่ พร้อมประดับเครื่องหมายธงเจ้าพนักงานตรวจท่า”

กรมเจ้าท่า จัด “พิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานตรวจท่าบรรจุใหม่ พร้อมประดับเครื่องหมายธงเจ้าพนักงานตรวจท่า”

กรมเจ้าท่า จัด “พิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานตรวจท่าบรรจุใหม่ พร้อมประดับเครื่องหมายธงเจ้าพนักงานตรวจท่า”
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานตรวจท่าบรรจุใหม่ และประดับเครื่องหมาย ธงเจ้าพนักงานตรวจท่า พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าพนักงานตรวจท่าบรรจุใหม่ จำนวน 13 นาย ณ บริเวณลานรวมพลกัปตันจอห์น บุช กรมเจ้าท่า โดยมี นายจรินทร์ บุตรวงษ์ หัวหน้างานตรวจท่า 1 รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจท่า ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานพิธีปิดฯ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ผู้อำนวยการกอง/สำนักต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรดังกล่าว
สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานตรวจท่าบรรจุใหม่ เป็นหลักสูตรที่กลุ่มตรวจท่า สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้เจ้าพนักงานตรวจท่าบรรจุใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของกรมเจ้าท่า ดังนี้
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าพนักงานตรวจท่าทั้งองค์ความรู้พื้นฐานไปจนถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคคล
2. ปรับระบบการทำงานของเจ้าพนักงานตรวจท่าให้มีทิศทางเดียวกัน
3. สร้างเสริมทักษะที่จะใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานตรวจท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตรวจท่าให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อภารกิจของกรมเจ้าท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ผลการดำเนินหลักสูตรตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือน ที่ผ่านมา กลุ่มตรวจท่าผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมและอำนวยการฝึก ได้ประเมินการดำเนินการในหลักสูตรดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More