ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุม วิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล

คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุม วิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล

คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุม วิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล

โดยเมื่อ 09.30 น. เริ่มการประชุม คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ปี66-70 โดยยึดหลักความสมดุลย์ระหว่างการรักษาความมั่นคง กับการส่งเสริมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ชายแดน และเห็นชอบ (ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายปี 66-70 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับภัยก่อการร้าย มีขีดความสามารถในการตอบโต้และมีศักยภาพในการฟื้นตัวจากภัยก่อการร้าย รวมทั้งเห็นชอบ (ร่าง)แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ปี 66-70 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกัน ตอบสนองและบริหารจัดการเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับชาติ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้อง ทำการปรับปรุงและพัฒนาแผน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเชื่อมโยงกับเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง อย่างเป็นรูปธรรม

ต่อด้วยการประชุม ของคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุมได้รับทราบ รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ปี61-65 สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น โดยดัชนีสันติภาพโลกได้ระบุอันดับของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 103 มีอันดับสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี60 ซึ่งสะท้อนพัฒนาการของสันติสุขภายในประเทศที่ดีขึ้น และมีสถิติคดีอาชญากรรมในรอบ 5ปี เฉลี่ยลดลง รวมทั้งมีความก้าวหน้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทยได้รับการยกระดับขึ้นสู่เทียร์ 2 สำหรับปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์มีการแจ้งเตือน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ และตรวจสอบข่าวปลอมได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งปัญหาความไม่สงบใน จชต. มีสถิติจำนวนเหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับ ปี60

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงปี66-70 โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง และกำหนดแนวทางการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญ ต่อการป้องกันยาเสพติด อาวุธสงคราม การก่อการร้าย ภัยไซเบอร์ และการค้ามนุษย์ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ และปฏิบัติงานด้วสันติวิธี ต้องนำแผนสู่การปฏิบัติได้จริง ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ยั่งยืน ประชาชน ปลอดภัย อยู่ดีกินดี มีความสุข ตลอดไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More