ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติหน้าที่โฆษกฯ หารือ ออท. เกาหลีใต้ฯ พร้อมผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ความมั่นคงทางไซเบอร์ สิ่งแวดล้อม แรงงาน Soft power และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติหน้าที่โฆษกฯ หารือ ออท. เกาหลีใต้ฯ พร้อมผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ความมั่นคงทางไซเบอร์ สิ่งแวดล้อม แรงงาน Soft power และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติหน้าที่โฆษกฯ หารือ ออท. เกาหลีใต้ฯ พร้อมผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ความมั่นคงทางไซเบอร์ สิ่งแวดล้อม แรงงาน Soft power และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติหน้าที่โฆษกฯ หารือ ออท. เกาหลีใต้ฯ พร้อมผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ความมั่นคงทางไซเบอร์ สิ่งแวดล้อม แรงงาน Soft power และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

วันนี้ (11 มกราคม 2566) เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายมุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประจำประเทศไทย พบปะหารือนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ฯ โดยยินดีที่ได้ทราบว่าเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูง รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้ารับหน้าที่เมื่อปีที่ผ่านมา หวังว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ฯ จะทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พร้อมสนับสนุนการทำงานของเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ฯ ในทุกมิติ

เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ฯ ยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะหารือกันในวันนี้ และยินดีที่ไทยและเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่น และมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดทุกมิติ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดียุน ซ็อก ย็อล ของเกาหลีใต้ ได้มีโอกาสพบกันระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งต่างเห็นพ้องในการกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน จึงหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในอนาคต ทั้งในระดับผู้นำรัฐบาล และประชาชนของทั้งสองประเทศ

โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงความร่วมมือด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ความร่วมมือทางด้านอวกาศ โดยเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ฯ ชื่นชมรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีด้านอวกาศ และยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางไปยังเกาหลีใต้เพื่อหารือถึงร่วมกันทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ หวังว่าไทยและเกาหลีใต้จะกระชับความร่วมมือด้านดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อม โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียินดีที่เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ฯ ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ BCG เป็นวาระแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญในเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ฯ ยินดีที่เมื่อปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายมีการประชุมกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยและเกาหลีใต้ ซึ่งนับเป็นกรอบความร่วมมือฯ กับไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาค จึงหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือด้านดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

ความร่วมมือด้าน Soft Power โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือด้าน Soft Power ซึ่งทั้งเกาหลีใต้ และไทยต่างมีชื่อเสียงและศักยภาพที่สามารถพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก รวมถึงยังสามารถขยายความร่วมมือไปยังสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการท่องเที่ยว อาหาร และอุตสาหกรรมบันเทิง 

ความร่วมมือด้านแรงงาน เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ฯ กล่าวชื่นชมแรงงานไทยที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ และยินดีที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการภายใต้ความตกลง Working Holiday Programme ซึ่งเกาหลีใต้ได้ริเริ่มกับไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย และยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับเยาวชนของทั้งสองประเทศในเรื่องการท่องเที่ยวและการศึกษา

ความร่วมมือในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า(EV) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ฯ กล่าวว่า เกาหลีใต้มีความเชี่ยวชาญและสนใจขยายการลงทุนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมองว่า สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายผลิตรถ EV เพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมเป้าหมายของไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ EV

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More