ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

CAAT ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 พร้อมสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานด้วยความสุจริต

CAAT ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 พร้อมสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานด้วยความสุจริต

      เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 สำ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) นำโดยนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงาน CAAT กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตและประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ โดยร่วมสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด พร้อมทั้งเสริมสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ ป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 และบริเวณโถงกลาง ชั้น 6 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน CAAT ร่วมแสดงพลังเจตจำนงสุจริตและรับมอบนโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดทั้งในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/