ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัด ทส. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ในโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 2 ร่วมกับผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอรัปชันฯ

ปลัด ทส. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ในโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 2 ร่วมกับผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอรัปชันฯ

ปลัด ทส. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ในโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 2 ร่วมกับผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอรัปชันฯ

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับ ผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) ประกอบด้วย นายพรชัย สกุลรัตนาสุภา ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง และนางชลัมพร ทักษาดิพงศ์ ในโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 : ค่าตกแต่งสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิผล และมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดการประชุมครั้งแรก (Kick Off Meeting) โดยมี นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นางวาสนา สุทธิเดชานัย ในฐานะกรรมการส่งเสริมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (ACT IP – CoST FB) พร้อมด้วย คณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานและเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช และห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพร กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งนี้ นับเป็นข้อตกลงในการรับรองร่วมกันระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อสร้างความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 17 และมาตรา 18 ในโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 2 ซึ่งตอกย้ำให้เห็นว่าสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ตั้งใจเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ มีมาตรการป้องกันการกระทำที่อาจส่อไปในทางทุจริต รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ทั้งนี้ โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้ค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่รัฐบาลริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เนื้อที่ 79 ไร่ 2 งาน 60.9 ตารางวา ในพื้นที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นสถานที่จัดแสดงสมบัติของชาติ แสดงองค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าของประเทศไทย ที่จะส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ เกิดจิตสำนึกร่วมกันในการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดแสดงงานศิลปะ ด้านประติมากรรม จิตรกรรม งานฝีมือต่าง ๆ ของช่างไทย ตลอดจนเพื่อเป็นสถานที่ต้อนรับแขกของพระบรมวงศานุวงศ์หรือแขกของรัฐบาล และหอประชุมนานาชาติ โดยไม้มีค่าที่นำมาใช้ในการออกแบบตกแต่งพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นไม้ของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว และตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน เป็นการนำไม้มีค่าที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

โดยโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้ค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการรวมทั้งสิ้น 4,049,408,100 บาท แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ดำเนินการโดยกรมยุทธโยธาทหารบก กองทัพบก ระยะที่ 2 ดำเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับการก่อสร้างระยะที่ 2 มีวงเงินงบประมาณรวม 2,061,151,300 บาท ประกอบด้วย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ (ค่าตกแต่งสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 412,230,300 บาท และเป็นงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 412,230,300 บาท งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 412,230,300 บาท และงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2570 อีกจำนวน 824,460,400 บาท

ที่มา: http://www.mnre.go.th/th/news/detail/143631

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More