ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.เฉลิมชัย ร่วมเปิดกิจกรรมและเที่ยวชมงาน กินลั่นทุ่ง ครั้งที่ 1 มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบผสมผสาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

รมว.เฉลิมชัย ร่วมเปิดกิจกรรมและเที่ยวชมงาน กินลั่นทุ่ง ครั้งที่ 1 มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบผสมผสาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

รมว.เฉลิมชัย ร่วมเปิดกิจกรรมและเที่ยวชมงาน กินลั่นทุ่ง ครั้งที่ 1 มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบผสมผสาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

     ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดกิจกรรมและเที่ยวชมงาน กินลั่นทุ่ง ครั้งที่ 1 ณ สวนหลังบ้านราชบุรี ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ “สวนหลังบ้าน” แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินรอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานให้กับบุคคลในชุมชน โรงเรียนองค์กร และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่ต้องการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการละเล่นพื้นบ้านของไทยไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน

      สำหรับความก้าวหน้าด้านการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ค. 66) มีวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนแล้ว 511 แห่ง สมาชิก 8,245 ราย มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนแล้ว 3 แห่ง สมาชิก 23 ราย จำแนกตามประเภทกิจการ เรียงลำดับมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ การผลิตพืชวิสาหกิจชุมชน 214 แห่ง (27.94%) การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร วิสาหกิจชุมชน 193 แห่ง (25.20%) และการผลิตปศุสัตว์ วิสาหกิจชุมชน 71 แห่ง (9.27%)

    “ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เป็นหนึ่งในยุทธศาตร์สำคัญที่จะสร้างรากฐานและความมั่นคงให้เกษตรกรไทย ซึ่งจากการที่ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาช่วยในการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ เพิ่มมูลค่า และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและปลอดภัยเะอสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป” ดร.เฉลิมชัยกล่าว
ที่มา : https://www.moac.go.th/news-preview-451891791682

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More